6A State ChampionshipOW v ONWOW v OSOW v Wichita NorthOW vs ONOW vs VanHornSoccer OW v MV