Baseball StateBaseball RegionalsOW v SMWBaseball OW v ONBaseball OW v OSGirls Soccer OW v SMSTrack - Olathe InvitationalSoftball OW v ONWGirls Soccer OW v ONBaseball OW v SJASoftball OW v OEBoys Sub State ChampionshipGirls Varsity Sub State BVNWBoys Varsity SMEGirls Varsity SMEGirls Varsity OSBoys Varsity OSGirls Varsity ONWBoys Varsity ONWBoys Varsity OEBoys Varsity LFSSwimmingWrestlingBoys Varsity BVBoys Varsity LouisburgGirls Varsity BVGirls Varsity ONBoys Varsity RaySouthBoys Varsity ONGirls Varsity SMNBoys Varsity SMNBoys Varsity MVGirls Varsity MVGirls Varsity LHSBoys Varsity LHSBoys Varsity SMSGirls Varsity SMSGirls Varsity SMWBoys Varsity SMW