Boys Sub State - ONGirls Sub State - SMNWBoys Sub State - OEGirls Sub State - GEBoys Varsity - OEGirls Varsity - OESenior NightGirls JV - SMEBoys Varsity - SMEBoys C - SMEGirls Varsity - SMEGirls Varsity - Olathe SouthBoys Varsity - Olathe SouthBoys Varsity v SMNWGirls Varsity v SMNWBoys Varsity - Gardner EdgertonGirls Varsity - Gardner EdgertonBoys Varsity - SMNGirls Varsity - SM NorthBoys Varsity - Free StateGirls Varsity - Free StateBoys Varsity - LHSGirls Varsity - LHSGirls JV & C - BVNWBoys JV - NKCBoys C - NKCBoys Varsity - NKCGirls Varsity - BVNWBoys Varsity - OzarkBoys Varsity - BVNBoys Varsity - WyandotteGirls Basketball - StaleyGirls Varsity - Lee's Summit NorthGirls JV - ONWBoys Varsity - ONWGirls Varsity - ONWBoys Varsity - SMWGirls Varsity - SMWBoys Varsity ONGirls Varsity ONBoys C & JV - SMSBoys C Team - Mill ValleyBoys Freshman A - Mill ValleyBoys Varsity - SMSGirls C & JV - SMSGirls Varsity - Mill ValleyGirls Varsity - SMSBoys Varsity - Rock BridgeBoys JV - Raytown SouthBoys Varsity - Raytown SouthBoys Varsity - RockhurstBoys Varsity - Mill Valley